ESP

NORMATIVA DE PORTES DE GARATGE, COMERCIALS I INDUSTRIALS


A SEGURPUERTAS som conscients de la legislació vigent i estem en continu contacte amb els gremis i associacions del sector per estar informats de les darreres novetats referents a les normatives i directives de les portes.


És fonamental complir amb la normativa europea UNE-EN 13241-1:2004 ja que especifica els requisits de seguretat i prestacions per a portes, portes i barreres, destinades a instal·lar-se en àrees accessibles a les persones. El principal objectiu de la norma esmentada és aportar seguretat en l'accés dels vehicles acompanyats o conduïts per persones a locals industrials, comercials o en garatges, tant d'accés públic com residencials.


S'ha d'acreditar el compliment de tots els requisits tècnics, com ara la força per a la maniobra manual, la resistència mecànica o la protecció en cas d'interrupcions del subministrament elèctric, entre d'altres.


Des de SEGURPUERTAS volem donar especial importància al fet de disposar de la certificació corresponent. Cal ser conscients que, si una porta automàtica no compta amb el seu Certificat de Marcatge CE de conformitat, en el cas que es produeixin danys o perjudicis, aquests ocasionaran responsabilitats civils o, fins i tot, penals. Aquestes responsabilitats aniran dirigides als encarregats del muntatge o cap a la directiva de la junta de propietaris, si n'hi hagués.Certificat de marcatge CE de conformitat


La publicació al Butlletí Oficial de l'Estat -BOE- del 23 d'abril del 2009 indica que les portes industrials, comercials, de garatge i portes compliran les condicions de seguretat d'utilització que s'estableixen en la seva reglamentació específica i tindran marcatge CE de conformitat amb els corresponents Reglaments i Directives Europees.


El Certificat CE és un document que acredita la qualitat i seguretat dels productes de construcció, en el nostre cas, de les portes automàtiques. Aquest certificat assegura que l'element compleix tots els requisits legals a més de ser indispensable per poder-lo comercialitzar a nivell europeu i estatal


A la porta ha d'estar fixada una placa identificativa amb la marca CE. La col·locació d'aquest certificat implica que el fabricant assumeix la responsabilitat sobre les prestacions que ofereix la porta.


Els beneficis que atorga disposar del Marcat CE, a més de garantir que la porta ha estat sotmesa a diferents tests de qualitat i acreditar que compleix els requisits en matèria de seguretat, és evitar patir sancions econòmiques tant en el cas de passar per una inspecció com en el cas que passi un accident (aixafament, cisallament, arrossegament, electrocució, pinçaments, aixecament de persona…). Les quanties de les sancions poden oscil·lar des dels 3.000€ fins als 90.000€. Això afecta tant les portes manuals (des de l'1 de gener de 1995) com les portes motoritzades (des de l'1 de maig de 2005).


El no disposar del Marcat CE suposa també que l'empresa asseguradora, emparada per la llei, es negui a cobrir les despeses en cas d'accident. En el cas de les comunitats de propietaris les quanties derivades dels danys ocasionats recauen en parts iguals a tots els propietaris.


Normativa de portes de garatge, comercials i industrials


Una altra documentació

Així mateix, tota porta automàtica, a més del Marcatge CE, ha de disposar d'una sèrie de documentació tal com la Declaració de conformitat/prestacions, l'Expedient Tècnic, els Manuals d'Instal·lació, Ús i Manteniment i finalment el Llibre de Manteniment . Aquesta documentació tècnica s'ha de lliurar al client/propietari de la porta.


• Declaració de conformitat/prestacions

La Declaració CE de Conformitat és un document que acredita la conformitat amb les disposicions europees relatives a les màquines ia la compatibilitat electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics. La Declaració de Prestacions és un document acreditatiu d'acord amb el que preveuen les disposicions aplicables a productes de la construcció.


• Manuals d'instal·lació, ús i manteniment

Els Manuals d'Instal·lació, Ús i Manteniment han de ser facilitats pel fabricant de la porta, i s'hi indica com utilitzar la porta en qüestió, la periodicitat dels manteniments, així com les operatives que s'han de portar a cap.


• Llibre de Manteniment

El Llibre de Manteniment és el document on s'especifica els manteniments realitzats, així com les possibles incidències o anomalies i si s'ha dut a terme alguna substitució d'algun component. El client/propietari de la porta ha de conservar aquest document durant un mínim de 10 anys.


Posada de conformitat al Marcat CE de portes ja instal·lades

Com ja hem comentat amb anterioritat, des de l'1 de maig de 2005 les disposicions europees sobre productes de la construcció exigeixen que cada porta que es comercialitzi a Espanya, ja siguis manual com a automàtica/motoritzada han de portar el Marcat CE i una Declaració CE de conformitat. A partir de l'1 de juliol del 2013, data d'entrada en vigor del reglament (UE) núm. 305/2011, el document Declaració CE de conformitat ha estat substituït pel document Declaració de Prestacions.


S'exigeix també el marcatge CE en els casos de portes instal·lades amb data anterior a l'1 de maig de 2005 ia les quals se li apliqui alguna modificació substancial o qualsevol altra circumstància per la qual calgui substituir o afegir algun dels seus components que puguin afectar elements de seguretat, accionament i/o control.


Es consideren modificacions substancials o importants:


• La modificació del pes de la porta

• La modificació del tipus de porta

• El canvi de motor per un altre de diferent tipologia (un trifàsic per un altre monofàsic, un elèctric per un altre hidràulic...)

• La instal·lació de nous dispositius de seguretat no existents anteriorment (paracaigudes, sistemes de seguretat anti aixafament…)

• El canvi de quadre per un altre de diferent tipologia

• La transformació d'una porta manual automàtica


En realitzar qualsevol de les modificacions substancials esmentades s'han de dotar a les portes de les seguretats mínimes que es recullen a la normativa UNE-EN 13241:2004 + A2:2017 a més del Marcat CE que serà realitzat per l'instal·lador/fabricant que assumeixi la modificació substancial.

Manteniment de portes


El manteniment de les portes de garatge, comercials i industrials és obligatori tal com estableix el Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat -DB-SUA- del Codi Tècnic de l'Edificació -CTE-.


Si bé no hi ha cap legislació a nivell nacional que obligui el propietari o titular de la porta a disposar d'un contracte de manteniment, és molt recomanable tenir-ne un ja que és el document contractual que estableix el compromís de dur a terme els manteniments segons periodicitat establerta en el cas de rebre una inspecció.


Les operacions de manteniment de les portes de garatge, industrials i comercials han de venir definides pel fabricant d'aquestes, en compliment de la norma UNE-EN 12635, així el fabricant de la porta ha de definir les operacions de manteniment, així com la seva periodicitat per que la porta funcioni en condicions normals durant el cicle de vida útil per al qual ha estat concebuda.


En el cas de no disposar de les instruccions de manteniment del fabricant en portes ja instal·lades, serà l'empresa mantenidora les que les faciliti, segons el seu criteri com a experts. Les periodicitats mínimes recomanades en aquests casos estan establertes a la norma UNE 85635.


Manteniment de portes
Taula Periodicitats mínimes recomanades


Finalment cal remarcar que l'empresa mantenidora té l'obligació d'informar el propietari o titular de la porta d'aquelles condicions que suposin un risc per a les persones i aquelles mesures d'adequació necessàries per eliminar-les, preferiblement al document Informe d'anàlisi de riscos, les respectives firmes dels interessats.


Si el propietari o titular (inclosos els Administradors) decideixen no dur a terme les adequacions recollides a l'Informe d'anàlisi de riscos, es consideren responsables de la seguretat de la porta tal com estableix el Codi Tècnic de l'Edificació -CTE -, el Codi Civil i la Llei de la Propietat Horitzontal.


Articles de normatives que afecten el manteniment de les portes


Codi Tècnic de l'Edificació DB-SI Art. 6.5:

Les portes de vianants automàtiques disposaran d'un sistema que en cas de fallada en el subministrament elèctric o en cas de senyal d'emergència, complirà les condicions següents, excepte en posició de tancada segura:


a) Que, quan es tracti d'una porta corredissa o plegable, obri i mantingui la porta oberta o bé en permeti l'obertura abatible en el sentit de l'evacuació mitjançant una simple empenta amb una força total que no excedeixi els 220 N. opció d'obertura abatible no s'admet quan la porta estigui situada a un itinerari accessible segons DB SUA.


b) Que, quan es tracti d'una porta abatible o gir-batent (oscil·lo-batent), obriu i mantingueu la porta oberta o bé en permeteu l'abatiment en el sentit de l'evacuació mitjançant simple empenta amb una força total que no excedeixi de 150 N. Quan la porta estigui situada en un itinerari accessible segons DB SUA, aquesta força no excedirà de 25 N, en general, i de 65 N quan sigui resistent al foc.


Codi tècnic de l'edificació DB-SUA Art. 1.2.3:

Les portes de vianants automàtiques situades en recorreguts d'evacuació, se sotmetran obligatòriament a les condicions de manteniment conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009


Les portes, portons i barreres situats en zones accessibles a les persones i utilitzades per al pas de mercaderies i vehicles tindran marcatge CE de conformitat amb la norma UNE-EN 13241-1:2004 i la seva instal·lació, ús i manteniment es realitzaran d'acord amb la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.


Codi tècnic de l'edificació DB-SUA Art. 1.2.4:

Les portes de vianants automàtiques tindran marcatge CE de conformitat amb la Directiva 2006/42/CE sobre màquines.


UNE 85121 Art. 4.5.1.

El manteniment de les portes ha de ser realitzat pel fabricant, l'instal·lador/empresa instal·ladora o l'empresa mantenidora, d'acord amb les instruccions facilitades pel fabricant de la porta al manual d'usuari. (…) El fabricant ha d'especificar els diferents nivells de manteniment i de revisió requerits (incloent-hi comprovacions de seguretat de funcionament), així com la seva freqüència d'aplicació, definir la periodicitat de les operacions de manteniment preventiu segons les característiques i l'ús de la porta i definir la freqüència de substitució dels diferents elements. (…) Es recomana que en el cas de portes d‟ús lleuger la periodicitat mínima de les revisions sigui semestral i en el cas de portes d‟ús intensiu trimestral.


CONTACTE


WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat